Dr. Magdalena Pawelczyk-Madalińska MSc. & DDS

Dr. Magdalena Pawelczyk-Madalińska MSc. & DDS

Lek. Stom. Magdalena Pawelczyk-Madalińska, specjalista periodontolog, implantolog, International Master of Science Laser Dentistry. Fellowship with WCLI (World Clinical Laser Institute), Oral Implantology with Wolfgang Goethe Universität, Germany. Prowadzi praktykę Centrum Stomatologii i Periodontologii w Gdańsku.

Na co dzień zajmuję się nowoczesną stomatologią z naciskiem na multidyscyplinarne leczenie z wykorzystaniem laserów o różnych długościach fal. Lubię pracować sprzętem, który znam i rozumiem jego działanie dlatego zainteresowałam się studiami w tym kierunku i ukończyłam wydział Laseroterapii Dentystycznej na Uniwersytecie w Genui i od tej pory różne lasery nie mają przede mną tajemnic. Od początku swojej drogi zawodowej traktuję pacjentów w sposób bardzo holistyczny starając się przywrócić pacjentom zdrowie i pewność siebie poprzez uratowanie dobrze rokujących zębów jak też ich uzupełnienie, w razie utraty, poprzez zastosowanie implantów i nowoczesnych rozwiązań protetycznych.
Ogromną satysfakcję odczuwam gdy udaje mi się pomóc pacjentom i przywrócić im radość życia.
Przez kilkadziesiąt lat oprócz zgłębiania wiedzy w kraju i za granicą oraz prowadzenia praktyki dzielę się swoimi umiejętnościami podczas szkoleń praktycznych i wykładów dla lekarzy. Jestem współautorką podręcznika dla higienistek i lekarzy oraz filmów dydaktycznych. Obecnie pragnę podzielić się z Państwem swoją wiedzą o nowoczesnych metodach leczenia.
Jestem członkiem WCLI (World Clinical Laser Institute), Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE, IFED (International Federation of Esthetic Dentistry ), Implant Masters Poland, Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PTP, Polskiego Towarzystwa Stomatologii PTS, Polskiego Stowarzyszenia Implantologów PSI oraz Fundacji do walki z nowotworami jamy ustnej,, Z Uśmiechem przez Życie”.

DDS MSc Magdalena Pawelczyk-Madalińska, specialist periodontist, implantologist, International Master of Science Laser Dentistry. Fellowship with WCLI (World Clinical Laser Institute), Oral Implantology with Wolfgang Goethe Universität, Germany.
She has maintained a private practice in Gdańsk, Poland.
Daily, I deal with modern dentistry with an emphasis on multidisciplinary treatment using lasers of various wavelengths. I like working with equipment that I know. I understand its operation, so I became interested in studying in this field and graduated from the Faculty of Dental Laser Therapy at the University of Genoa. Since then, various lasers have had no secrets from me. From the beginning of my professional career, I have treated patients in a very holistic way, trying to restore patients’ health and self-confidence by saving promising teeth and supplementing them, in the event of loss, by using implants and modern prosthetic solutions.
I feel great satisfaction when I manage to help patients and restore their joy in life.
For several dozen years, in addition to exploring knowledge in the country and abroad and running a practice, I share my skills during practical training and lectures for doctors. I am a co-author of a textbook for hygienists and doctors and didactic films. Now I would like to share my knowledge about modern treatment methods.
I am a member of WCLI (World Clinical Laser Institute), Polish Society of Laser Dentistry, Polish Academy of Aesthetic Dentistry PASE, IFED (International Federation of Esthetic Dentistry), Implant Masters Poland, Polish Society of Periodontology PTP, Polish Society of Dentistry PTS, Polish Association of Implantologists PSI and Foundation to fight oral cancer,, With a smile through life.

more